Lärande i arbetslivet

Arbetslivet som lärmiljö – Lärande i arbetslivet

Studerande inom yrkesutbildningen lär sig i olika miljöer. Lärandet kallas lärande i arbetslivet då det sker på en arbetsplats genom praktiska arbetsuppgifter. Lärande i arbetslivet är målinriktat, handlett lärande och det sker som utbildningsavtal eller läroavtal.

Arbetsplatsens förutsättningar att fungera som lärmiljö

Baserat på de krav på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna skall utbildningsanordnaren bedöma arbetsplatsens lämplighet som lärmiljö.

Utbildningsanordnaren är skyldig att utreda att det på arbetsplatsen finns:

  • Tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
  • Behövliga arbetsredskap
  • Personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Man ska också utvärdera hur säker arbetsplatsen är för den studerande. Vid läro- eller utbildningsavtal är arbetsgivaren ansvarig för den studerandes arbetarskydd på det sätt som föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002).

Skillnader mellan utbildningsavtal och läroavtal.

Handledning på arbetsplatsen under lärande i arbetslivet

Vid lärande i arbetslivet har den studerande rätt till undervisning och handledning. På arbetsplatsen skall en ansvarig arbetsplatshandledare utses. Arbetsplatshandledaren skall få stöd och vid behov utbildning av utbildningsanordnaren.

Påvisande av kunnande vid yrkesprov

Den studerande påvisar sitt kunnande genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats i verkliga arbetssituationer och arbetsprocesser. Kunnandet bedöms av en representant från arbetslivet och en lärare.