Kompetensutveckling

Kompetensutveckling där man lär och utvecklas tillsammans ger en välmående arbetsgemenskap

Välmåendet på arbetsplatserna idag utmanas av ständig förändring, vilket i sin tur leder organisationer och arbetstagare in på den livslånga stigen av kompetensutveckling. Genom att öka påverknings- och utvecklingsmöjligheterna gällande det egna arbetet kan arbetstagarnas och hela arbetsgemenskapens kompetens höjas och välmående på arbetsplatsen främjas. Nya arbetssätt och -metoder samt verksamhetsmiljön i dagens ständigt föränderliga arbetsliv utmanar till förändring och förnyelse. Arbetet måste vara hälsosamt, säkert, meningsfullt och hanterbart.

Hos oss på STEP-utbildning finns sakkunskap och expertis gällande församlingsarbete och den humanistiska och pedagogiska branschen. Våra lärare och samarbetspartners är praktiknära experter. Vi har årtionden av erfarenhet att utgående från kundens behov planera passande utbildnings- och/eller utvecklingsprojekt för så väl arbetstagare och arbetsgemenskaper som organisationer.

Målsättningarna är ofta att:

  • Uppdatera personalens kompetens
  • Förnya sätt att verka och rollerna i arbetet
  • Förnya verksamheten och innovation av sätt att verka eller hela verksamheten
  • Föra samman branschens nätverk eller bredare utveckling över organisationsgränserna.

Bilden visar olika sätt och metoder som vi på STEP-utbildning använder för kompetens- och verksamhetsutveckling.

Kompetens- och verksamhetsutveckling vid STEP-utbildning.

Kan vi stå till tjänst? Kontakta regionchef Sabina Forsbacka.