Läroavtal

Lärande i arbetlivet via läroavtal

Lärande i arbetslivet via läroavtal är utbildning som i huvudsak sker på arbetsplatsen genom praktiska arbetsuppgifter men som vid behov kan kompletteras med förvärvande av kunnande i andra lärmiljöer.

Som läroavtalsutbildning kan den studerande på grund-, yrkes- eller specialyrkesexamensnivå avlägga:

 • Delar av en yrkesinriktad examensdel
 • En hel yrkesinriktad examensdel
 • Flera yrkesinriktade examensdelar
 • En hel yrkesinriktad examen.

Förutsättningar för läroavtal:

 • Arbetsavtal mellan den studerande och arbetsgivaren
 • Att den studerande får avtalsenlig lön för arbetet
 • Att arbetstiden per vecka är i genomsnitt minst 25 timmar
 • Att den studerande har fyllt 15 år.

Läroavtal för företagare

Läroavtal kan ordas i företagarens eget företag. Arbetsplatshandledningen sker då av en annan företagare eller person som är lämplig för uppdraget.

Läroavtalet

Utbildningsanordnaren fastställer att arbetsplatsen kan fungera som lärmiljö och uppgör tillsammans med den studerande och arbetsplatsen den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). Läroavtalet är dels ett avtal mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren, dels ett avtal mellan arbetsgivaren och den studerande.  

Gällande samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare skall det i läroavtalet framgå:

 • Datum då avtalet inleds och avslutas
 • Parternas uppgifter
 • Eventuell utbildningsersättning som utbildningsanordnaren betalar arbetsgivaren
 • Andra nödvändiga frågor, till exempel gällande den handledning och det stöd som utbildningsanordnaren ger arbetsplatsen.

Gällande samarbetet mellan studerande och arbetsgivare skall det i läroavtalet framgå:

 • Avtalets giltighetstid
 • Den arbetstid som tillämpas
 • Prövotidens längd
 • Grunderna för lönen
 • Arbets- eller tjänsteförhållandets villkor.

Studerandes PUK bifogas läroavtalet till de delar den berör läroavtalet.