Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är för alla och är praktiskt inriktad på ett yrke med fokus på det kunnande och de kompetenser som behövs i arbetslivet. Studierna är flexibla och utgår från examensgrunderna och den studerandes behov av kunnande. Inom yrkesutbildningen kan du studera för en hel examen eller för delar av en examen. STEP-utbildning erbjuder yrkesutbildning på svenska i hela Finland.

Yrkesutbildning är för alla:

 • Unga som slutfört den grundläggande utbildningen
 • Yrkesverksamma vuxna som vill byta bransch
 • Personer som behöver utbildning för att ta sig in i arbetslivet
 • Vuxna som vill bredda eller fördjupa sitt kunnande.

Olika nivåer av yrkesutbildning

Det finns yrkesutbildning på olika nivåer beroende på ditt tidigare kunnande och din arbetserfarenhet, du kan inom yrkesutbildningen avlägga:

Du kan också avlägga en dubbelexamen, det betyder att du samtidigt studerar vid både en yrkesläroanstalt och ett gymnasium.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Personlig tillämpning

Yrkesutbildning är arbetslivsnära och du lär dig ett yrke enligt din egen personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). PUK:en innehåller information om:

 • Vilka kunskaper och färdigheter du redan har
 • Vad mera du behöver lära dig
 • Hur du skall lära dig det du behöver
 • Hur du skall visa det du lärt dig
 • Din studietid
 • Ditt behov av handledning och stöd
 • Din karriärplan.

Studier

Inom yrkesutbildningen kan du studera på olika sätt och i olika lärmiljöer, beroende på vad som passar dig som studerande bäst. Examina inom yrkesutbildningen består av examensdelar. Examensgrunderna styr innehållet i examensdelarna och examen. Du visar ditt kunnande i examensdelarna vid yrkesprov.

Examensgrunder

I examensgrunderna beskriver man kunskapskraven i varje examen. Utbildningsstyrelsen slår i examengrunderna fast:

 • Kompetensområden
 • Examensbenämningar
 • Uppbyggnaden av examen
 • Krav på yrkesskickligheten och mål för kunnande
 • Kriterier för bedömning av kunnandet
 • Sätt att visa kunnande.

Arbets- och näringslivet, utbildningsanordnarna och övriga intressegrupper bereder examensgrunderna.

Kompetenspoäng

Examensdelarna i examensgrunderna har kompetenspoäng. Kompetenspoängen beskriver hur omfattande, krävande och betydande kunnandet i examensdelen är i förhållande till hela examen. Kompetenspoängen beskriver inte tiden eller mängden undervisning du behöver.

Yrkesprov

Yrkesprov är praktiska arbetsuppgifter i verkliga situationer i arbetslivet där du visar ditt kunnande. Examensgrunderna styr vilket kunnande och vilka kompetenser som du visar vid yrkesproven. Två bedömare avgör vid yrkesproven hur väl du genom utbildningen skaffat dig det kunnande som examensgrunderna kräver.

Erkännande av kunnande

Då din personliga utvecklingsplan kunnande (PUK) uppgörs så utreder vi ditt tidigare kunnande i relation till yrket du tänker studera till. Det dokumenterade kunnande du sedan tidigare har i form av betyg eller arbetsintyg kan erkännas och räknas dig tillgodo som en del i din examen. Om vi kan identifiera kunnande men det inte finns dokumenterat kan du direkt visa ditt kunnande vid yrkesprov och på det viset få ditt tidigare kunnande erkänt och dig tillgodoräknat i dina studier.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande

De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som man behöver i livet är nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa nyckelkompetenser ger färdigheter för ett aktivt deltagande i samhället, sysselsättning och utveckling av kunnande. I alla examensgrunder ingår nyckelkompetenser för livslångt lärande som grundar sig på rekommendationen från det Europeiska rådet.