Grundexamen

Yrkesinriktad grundexamen

Inom yrkesutbildningen ger en grundexamen dig breda grundläggande yrkesfärdigheter. Du skaffar dig kunnande och kompetenser för olika arbetsuppgifter inom en bransch. Du skaffar dig också mer specifikt kunnande i åtminstone ett delområde i arbetslivet. En hel grundexamen omfattar alltid 180 kompetenspoäng och innefattar de så kallade gemensamma examensdelarna för alla studerande.

I alla grundexamen ingår:

  • Yrkesinriktade obligatoriska examensdelar
  • Valbara examensdelar inriktade på yrket
  • Kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier och företagande, så kallade gemensamma examensdelar.

Yrkesinriktade examensdelar

Inom yrkesutbildningen består alla examina främst av yrkesinriktade examensdelar. En uppgifts- eller verksamhetshelhet i arbetslivet och det kunnande som fordras inom den står som grund för en yrkesinriktad examensdel.

Obligatoriska examensdelar

Med de obligatoriska examensdelarna säkerställer man att de studerande har det centrala kunnandet i examen.

Valbara examensdelar

De valbara examensdelarna gör det möjligt för de studerande att fördjupa sitt kunnande eller bredda sin yrkesskicklighet för olika arbetsuppgifter.

Gemensamma examensdelar

Genom bland annat kommunikation, matematik och samhällsfärdigheter stärks de studerandes färdigheter för livslångt lärande genom de gemensamma examensdelarna. Du kan läsa mer om de gemensamma examensdelarna här.

Flexibla studier

Utgående från ditt eget kunnande avgör vi inom yrkesutbildningen hur mycket och hur flexibelt du kan studera. I vilka lärmiljöer du studerar, det vill säga hur du studerar planeras tillsammans med dig enligt dina egna behov och preferenser. I en grundexamen kan du också till exempel välja att studera delar ur andra yrkesinriktade examina, gymnasiestudier eller yrkeshögskolestudier.

Studietid

En grundexamina inom yrkesutbildningen är 180 kompetenspoäng (kp). Studietiden är beroende på ditt tidigare kunnande och den studietakt du föredrar. Utan tidigare kunnande och arbetslivserfarenhet tar en grundexamen ungefär 3 år att avlägga. Ifall du har tidigare erfarenhet och kunnande inom branschen kan studiernas längd variera mellan 1–2,5 år.

STEP-utbildning erbjuder grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning på svenska i hela Finland.