Utbildningsavtal

Lärande i arbetslivet via utbildningsavtal

Lärande i arbetslivet via utbildningsavtal är utbildning som sker på arbetsplatsen genom praktiska arbetsuppgifter. Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen ingår ett tidsbundet avtal över hur studerande i praktiska arbetsuppgifter förvärvar kunnande på arbetsplatsen. För varje del av en yrkesinriktad examensdel eller hel yrkesinriktad examensdel ingås ett utbildningsavtal.

Lärande i arbetslivet via utbildningsavtal är målinriktat och oavlönat

Vid utbildningsavtal är den studerande inte i ett arbetsförhållande och lön eller motsvarande ersättning utbetalas inte. Till utbildningsavtalet fogas den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) till den del den berör utbildningsavtalet. Ur PUK:en framgår de praktiska arbetsuppgifter som den studerande behöver få öva på för att nå de kompetenser som studeranden bör erhålla under utbildningsavtalstiden, man kan inte ålägga den studerande att göra vilket jobb som helst.

Utbildningsavtalsarbetsplatsen skall:

  • Utse en arbetsplatshandledare till den studerande
  • Följa med studerandes utveckling av kunnande
  • Vidta åtgärder när de utbildningsavtalsspecifika målsättningarna för lärande inte kan uppnås
  • Rapportera till utbildningsanordnaren om den studerandes framskridande i förvärvandet av kunnandet.

Utbildningsanordnaren skall:

  • Ge arbetsplatshandledaren stöd och vid behov utbildning
  • Följa med studerandes utveckling av kunnande.

Påvisande av kunnande vid yrkesprov

Den studerande påvisar det kunnande hen förväntats förvärva under utbildningsavtalstiden genom att genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats i verkliga arbetssituationer och arbetsprocesser. Kunnandet bedöms av en representant från arbetslivet och en lärare.