Kurator och psykolog

Syftet med kuratorns och psykologens arbete är att i samarbete med läroanstaltens personal stöda studerandes välmående.

Du kan prata i förtroende med kurator eller psykolog om frågor som har att göra med dina studier och din livssituation. Att gå till kurator eller psykolog är kostnadsfritt. Du kan själv ta kontakt med någon av dem eller så kan en vårdnadshavare, skolhälsovårdare, lärare eller studiehandledare ordna en tid åt dig.

Kuratorn och psykologen deltar i olika individuella och kollektiva palavrar samt vid behov i övriga studerandevårdstillfällen där deras sakkunskap behövs.

Kurator

Kuratorn handleder och stöder studerande i olika livssituationer i frågor som har att göra med ett självständigt liv, boende, inkomst, motivation, mental hälsa, livshantering och studier. Kuratorn informerar om tjänster som är tillgängliga för de studerande och handleder vid behov till dessa tjänster och till en utredning av studieförmågan. Du kan boka tid till kurator genom personlig kontakt samt via telefon eller e-post.

Här hittar du kontaktuppgifter till kuratorn.

Psykolog

Syftet med psykologens arbete är att stöda studerandes psykiska välmående. Man kan kontakta psykologen vid t.ex. studiestress, inlärningssvårigheter, depression, ångest, allmänt illamående, bekymmer som har att göra med relationer eller spelande samt olika krissituationer. Antal besök som man gör hos psykolog är individuellt. Den studerande handleds till fortsatta undersökningar, fortsatt vård eller andra tjänster enligt behov.

Här hittar du kontaktuppgifter till psykologen.