Kyrkans svenska personalutbildning

STEP-utbildning erbjuder i samarbete med Borgå stift och Kyrkans central för det svenska arbetet årligen Forum för kyrkans barnverksamhet och kurser.

Forum

Forum för kyrkans barnverksamhet

2-4.5.2022 på Kredu i Nykarleby OBS! Nytt datum!

I år samlas vi på Himmelsbacken i Nykarleby. Årets forum kommer att sätta fokus på berättelsen och uttryck. Ledord är uttrycksförmåga, lekfullhet, lustfullhet, mod, samarbete och samhörighet. Vi hoppas kunna ge redskap för det dagliga arbetet men också för större projekt som t.ex. jul- och påskvandringar. Med oss har vi teaterpedagog, föreläsare och doktorand Nina Dahl-Tallgren från Wasa teater. Dessutom blir det förstås samtal oss professionella emellan, god mat, kvällsmässa och rekreation.

Kurser

Handledning i natur- och upplevelseverksamhet

Startar 24.2. kl. 18-19.30 och pågår fram till maj 2022.

Mål

Vad är natur- och upplevelseverksamhet? Hur genomför man en sådan verksamhet? Varför är det bra att satsa på verksamhet ute i naturen? Hur kan man bygga upp eller utveckla sådan verksamhet i den egna barngruppen? Du lär dig mera om bl a dessa frågor och får en större beredskap att själv planera och genomföra natur- och upplevelseverksamhet. Utbildningen kan skräddarsys enligt arbetsplatsens önskemål och behov.

Innehåll

Du planerar och genomför natur- och upplevelseverksamhet i en barngrupp. Du ser denna verksamhets betydelse och möjligheter då det gäller att stöda en ung människas växande, tillhörighet och välbefinnande. Du planerar och ordnar utflykts- eller lägerverksamhet och handleder i hur man rör sig ute i naturen. Du använder dig av äventyrspedagogikens möjligheter i din verksamhet. Du leder natur- och upplevelseverksamhet tryggt och säkert, på ett etiskt sätt och enligt principerna för hållbar utveckling. Du utvärderar och utvecklar dina färdigheter i natur- och upplevelseverksamhet.  Utbildningen består av åtta korta föreläsningar (live eller via teams). Mellan passen självständiga studier där du prövar natur- och upplevelseverksamhet i en barngrupp. Om du därefter genomför yrkesprov har du avlagt examensdelen Handledning i natur- och upplevelseverksamhet 20 kp (ingår i Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning) och får betyg över avlagd examensdel.

Resurspersoner

Camilla Sandström, lärare i småbarnspedagogik, natur- och vildmarksguide

Cecilia Åminne, lärare, pedagogisk verksamhet och handledning

Tid

Februari-maj 2022.

Kostnader

  1. Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal (föreläsningar, självständiga studier, yrkesprov) är det kostnadsfritt
  2. Om du endast deltar i utbildningen (föreläsningar, självständiga studier) 150 € + moms 24 %.

Kristen fostran

Startar 14.09.2022 och pågår fram till november 2022

Mål

Du fördjupar ditt kunnande och dina färdigheter i kristen fostran och utvecklar din församlings småbarnspedagogik. Utbildningen kan skräddarsys enligt arbetsplatsens önskemål och behov.

Innehåll

Du planerar och genomför pedagogisk verksamhet i församlingens verksamhet för barn och familjer. Du reflekterar över din egen identitet som medarbetare i kyrkan och över din förmåga att fungera som stöd för andlig tillväxt.  Du använder dig av det centrala innehållet i kyrkans lära och Bibelns berättelser i ditt arbete. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar gudstjänst- och andaktsliv tillsammans med andra. Du förankras mera i styrdokumenten för kyrkans kristna fostran. Utbildningen består av sex korta föreläsningar (live eller via teams). Mellan passen självständiga studier där du prövar olika metoder för kristen fostran i en barngrupp. Om du därefter genomför yrkesprov har du avlagt examensdelen Kristen fostran 15 kp (lokal examensdel inom Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning) och får betyg över avlagd examensdel.

Resurspersoner

Mirva Sandén, sakkunnig, Kyrkans Central för det Svenska Arbetet

Cecilia Åminne, lärare, pedagogisk verksamhet och handledning

Tid

September-oktober 2022, med början 14.9.2022

Kostnader

  1. Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal (föreläsningar, självständiga studier, yrkesprov) är det kostnadsfritt
  2. Om du endast deltar i utbildningen (föreläsningar, självständiga studier) 150 € + moms 24 %.

Informations- och kommunikationsteknologi i kyrkans småbarnspedagogik

Startar 19.10.2022 och pågår fram till december 2022

Mål

Coronatiden har lärt oss hur viktigt det är att kunna använda modern teknik i våra arbeten och i livet överlag. Målet med denna utbildning är att du lär dig mera om hur informations- och kommunikationsteknik kan användas inom kyrkans småbarnspedagogik och att du efter avslutad utbildning kan använda tekniken på ett smidigare och mera omfattande sätt. Utbildningen kan skräddarsys enligt arbetsplatsens önskemål och behov.

Innehåll

Du känner till vad olika styrdokument säger om informations- och kommunikationsteknik i småbarnspedagogik. Du följer upphovsrättsliga direktiv och etiska principer inom området. Du använder digitala arbetsredskap, material och arbetssätt som möjliggör barns delaktighet. Du kan använda informations- och kommunikationsteknik i dokumentation och inom olika delområden inom din verksamhet. Du agerar ansvarsfullt och aktivt för att upprätthålla och utveckla ditt eget samt arbetsgemenskapens kunnande i informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen består av sex korta föreläsningar (live eller via teams). Mellan passen självständiga studier där du prövar olika digitala redskap och metoder i en barngrupp. Om du därefter genomför yrkesprov har du avlagt examensdelen Informations- och kommunikationsteknik i småbarnspedagogik 15 kp (lokal examensdel inom Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning) och får betyg över avlagd examensdel.

Resurspersoner

Mirva Sandén, sakkunnig, Kyrkans Central för det Svenska Arbetet

Cecilia Åminne, lärare, pedagogisk verksamhet och handledning

Tid

Oktober-november 2022 med början 19.10.2022

Kostnader

  1. Om du arbetar inom branschen och avlägger examensdelen med ett kort läroavtal (föreläsningar, självständiga studier, yrkesprov) är det kostnadsfritt
  2. Om du endast deltar i utbildningen (föreläsningar, självständiga studier) 150 € + moms 24 %.

Här hittar du mer information om kyrkans svenska personalutbildning.