Spelregler för studierna

Den studerandes rättigheter och skyldigheter samt deltagande i undervisningen

Som studerande har du rätt till:

 • en trygg studiemiljö
 • undervisning och studiehandledning i enligt din PUK
 • kostnadsfri undervisning om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen
 • en kostnadsfri måltid per skoldag om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen (inte vid läroavtal)
 • att bli hörd i ärenden som berör dig före beslut fattas
 • att delta i utvecklingen av STEP-utbildning bl.a. genom att besvara studeranderesponser och genom studerandekårens verksamhet.

Som studerande är dina skyldigheter att:

 • delta i undervisning och förvärvande av kunnande i olika lärmiljöer i enlighet med din PUK
 • delta i planeringen av dina studier och att genomföra överenskomna uppgifter i anslutning till dina studier
 • ta initiativ till att uppdatera din PUK, ifall studierna inte framskrider enligt överenskommelse
 • meddela sjukfrånvaro och annan frånvaro så fort som möjligt till din ansvariga lärare
 • behandla information som du får del av under lärande i arbetslivet konfidentiellt (tystnadsplikt)
 • uppföra dig sakligt
 • följa STEP-utbildnings ordningsregler
 • ersätta skador som du förorsakat (enligt skadeståndslagen).

Jämlikhet och jämställdhet

Vid STEP-utbildning har frågan om de studerandes möjligheter att utöva religion (be) under skoldagen lyfts fram. Utbildningsstyrelsens linje när det gäller böner är att man får be i skolorna, men bönerna får inte störa läroanstaltens arbete.

STEP-utbildnings ledningsgrupp har på sitt sammanträde 16.2.2023 fastställt att religion får utövas i läroanstalten under raster. I den mån det är möjligt anvisas på campusen en lugn plats (t.ex. ett tomt klassrum under rasterna) där man kan stilla sig i bön.

Narkotikatest

Utbildningsanordnaren kan kräva att en studerande ska visa upp ett intyg över narkotikatest om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad vid utförande av praktiska uppgifter som ingår i utbildningen vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö eller att den studerande är narkotikaberoende.

Regionledaren i den studerandes campusområde ålägger den studerande att göra ett narkotikatest. Den studerande får anvisningar och en tidtabell för att skaffa intyget. Utbildningsanordnaren står för de kostnader som ett intyg över narkotikatestet ger upphov till.

Indragning och återställande av studierätt

Vid STEP-utbildning kan studierätten för en studerande för grund-, yrkes- och specialyrkesexamen (s.k. SORA-examina) i pedagogisk verksamhet och handledning samt inom social- och hälsovårdsbranschen dras in under utbildningens gång och även återställas till följd av orsaker som har att göra med hälsa och funktionsförmåga. Målet är att förbättra kund- och patientsäkerheten och trafiksäkerheten i utbildningen och senare i arbetslivet.

Sökande till dessa examina informeras om detta innan studierna inleds och examensstuderande får närmare information om föreskrifterna. Mer information om de examensspecifika kraven på hälsotillståndet (Utbildningsstyrelsen) finns på STEP-utbildnings webbplats.

Studieuppehåll

Du har rätt att göra ett tillfälligt uppehåll i studierna under den tid som du:

 • fullgör värnplikt, frivillig värnplikt eller civiltjänstgöring (gäller inte läropliktiga)
 • för den tid som du får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • vid långvarig sjukdom eller skada som förhindrar fullgörande av läroplikt
 • för tillfällig utlandsvistelse (minst en månad lång) ifall den läropliktiga deltar i motsvarande utbildning utomlands eller om den läropliktiga annars kan anses fullgöra sin läroplikt under utlandsvistelsen
 • om annat vägande skäl i anknytning till livssituationen utgör hinder för fullgörande av läroplikten
 • av andra i PUK överenskomna orsaker.

Diskutera i förväg med din ansvariga lärare, studiehandledaren eller kuratorn innan du fattar beslut om studieuppehåll.

Beslutet om avbrytande av fullgörandet av läroplikten fattas alltid på ansökan av den läropliktige eller vårdnadshavaren/någon annan laglig företrädare.

Utbildningschefen fattar beslut om studieuppehållet.

Du ska meddela om ditt studieuppehåll på blanketten Ansökan om tillfälligt avbrott i studierna som finns i Wilma under Ansökningar och beslut. Fyll i blanketten och vidarebefordra den till din ansvariga lärare. Skriv in studieuppehållets start- och slutdatum på blanketten. Det är bra att i samband med detta göra upp preliminära planer för vilka studier du tänker avlägga efter uppehållet. Kom överens med din ansvariga lärare om hur du ska fortsätta studierna efter det beviljade studieuppehållet. Om det i det skedet finns behov av att förlänga studieuppehållet, ska du göra en ny ansökan om uppehåll.

Studiebyrån kan på din begäran skicka dig ett studieregisterutdrag där avlagda studier och vitsord framgår samt betyg över avlagda examensdelar.

Om du avslutar dina studier

Du ska skriftligen meddela om ditt studieavbrott på blanketten Anmälan om avbrytande i Wilma. Fyll i blanketten och returnera den till studiebyrån på ditt campus. Du anses ha avbrutit dina studier från och med den dag när läroanstalten mottog din anmälan. Studiebyrån sänder dig därefter betyg över avlagda examensdelar samt ett studieregisterutdrag där de prestationer som är mindre än examensdelar framgår.

Den studerande anses ha avslutat sina studier

En studerande anses ha avslutat sina studier om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att delta i undervisning eller yrkesprov enligt sin PUK, eller visa sitt kunnande på andra sätt och inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro.

En läropliktig anses ha avslutat sina studier senast en månad efter att han eller hon för sista gången har deltagit i undervisning enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet eller i yrkesprov eller annat visande av kunnandet.

Utbildningschefen fattar beslut om ärendet där en studerande anses ha avslutat sina studier.

När det gäller studerande i läropliktsåldern är läroanstalten skyldig att meddela om studieavbrottet till den berörda myndigheten på den läropliktigas boendeort.

Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomslagen förutsätter samarbete för att förebygga utslagning av unga. Läroanstalten är skyldig att meddela om en studerande (under 29 år) avslutar sina studier eller om det finns risk för studieavbrott till den uppsökande ungdomsverksamheten i den ungas hemkommun.

Syftet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga i behov av stöd och handleda dem till service och annat stöd som kan främja deras tillväxt, självständiga liv, utbildning och arbete.