Spelregler för studierna

Den studerandes rättigheter och skyldigheter samt deltagande i undervisningen

Som studerande har du rätt till:

 • en trygg studiemiljö
 • undervisning och studiehandledning i enligt din PUK
 • kostnadsfri undervisning om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen
 • en kostnadsfri måltid per skoldag om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen (inte vid läroavtal)
 • att bli hörd i ärenden som berör dig före beslut fattas
 • att delta i utvecklingen av STEP-utbildning bl.a. genom att besvara studeranderesponser och genom studerandekårens verksamhet.

Som studerande är dina skyldigheter att:

 • delta i undervisning och förvärvande av kunnande i olika lärmiljöer i enlighet med överenskommelser
 • delta i planeringen av dina studier och att genomföra överenskomna uppgifter i anslutning till dina studier
 • vara aktiv i uppdateringen av din PUK, ifall studierna inte framskrider enligt överenskommelse
 • meddela sjukfrånvaro och annan frånvaro så fort som möjligt till din ansvariga lärare
 • behandla information som du får del av under lärande i arbetslivet konfidentiellt (tystnadsplikt)
 • uppföra dig sakligt
 • följa STEP-utbildnings ordningsregler
 • ersätta skador som du förorsakat (enligt skadeståndslagen).

Narkotikatest

Utbildningsanordnaren kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö eller att den studerande är narkotikaberoende.

Uppmaning till drogtest ges av campusets ledare. Den studerande får direktiv och tidtabell för att skaffa intyget. Utbildningsanordnaren står för kostnader som uppkommer för anskaffande av intyget.

Indragning och återställande av studierätt

Den studerandes studierätt kan under utbildningens gång indras och återställas på grund av orsaker som har att göra med hälsa och funktionsförmåga. Målet är att förbättra kund- och patientsäkerheten och trafiksäkerheten inom utbildning och i arbetsliv.

För STEP-utbildnings del gäller bestämmelsen studerande som avlägger grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. De som söker till dessa examina får information om saken före studierna inleds. Här finns mer information om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd.

Tillfälligt studieavbrott

Du har rätt att tillfälligt avbryta studierna:

 • under den tid som du fullgör värnplikt, frivillig värnplikt eller civiltjänstgöring (gäller inte läropliktiga)
 • för den tid som du får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • vid långvarig sjukdom eller skada som förhindrar fullgörande av läroplikt
 • för tillfällig utlandsvistelse (minst en månad lång) ifall den läropliktiga deltar i motsvarande utbildning utomlands eller om den läropliktiga annars kan anses fullgöra sin läroplikt under utlandsvistelsen
 • om annan tungt vägande orsak i anknytning till livssituationen utgör hinder för fullgörande av läroplikten
 • av andra i PUK överenskomna orsaker.

Diskutera i förväg med din ansvariga lärare, studiehandledaren eller kuratorn innan du fattar beslut om studieavbrott.

Beslut om en läropliktigs avbrott görs alltid på basen av ansökan av den läropliktiga eller dennas vårdnadshavare/juridiska ombud.

Utbildningschefen fattar beslut om studieavbrott.

Du ska meddela om ditt studieavbrott skriftligt på den blankett som finns för ändamålet (finns i Wilma eller fås på studiebyrån). Fyll i blanketten och visa den för din ansvariga lärare. Skriv in studieavbrottets start- och slutdatum. Det är bra att redan i det här skedet planera hur du ska fortsätta studierna efter avbrottet. Då studieavbrottet avslutas ska du komma överens med din ansvariga lärare om studiernas fortsättning. Om det finns behov av att förlänga studieavbrottet ska du göra en ny ansökan om avbrott.

Studiebyrån kan på din begäran skicka dig ett studieregisterutdrag där avlagda studier och vitsord framgår samt betyg över avlagda examensdelar.

Om du avslutar dina studier

Om du har för avsikt att avsluta dina studier ska du skriftligen meddela det på en blankett för ändamålet (finns i Wilma eller fås från studiebyrån). Fyll i blanketten och returnera den till studiebyrån. Du anses ha avgått fr.o.m. den dag när blanketten kommer fram till läroanstalten. Studiebyrån sänder dig därefter betyg över avlagda examensdelar samt ett studieregisterutdrag där avlagda studier och vitsord framgår.

En studerande anses ha avgått om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att delta i undervisning eller yrkesprov eller visa sitt kunnande på andra sätt i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) och inte har uppgett någon grundad anledning till sin frånvaro.

En läropliktig anses ha avgått senast en månad efter det att den läropliktiga senast har deltagit i undervisning, yrkesprov eller annat uppvisande av kunnande enligt sin PUK.

Utbildningschefen fattar beslut om att en studerande anses ha avgått.

Om en läropliktig studerande avgår har läroanstalten skyldighet att meddela berörd myndighet på den läropliktigas boendeort.

Uppsökande ungdomsarbete

Ungdomslagen förutsätter samarbete för att förebygga utslagning av unga. Läroanstalten är skyldig att meddela om en studerande (under 29 år) avgår eller om det finns risk för studieavbrott till den uppsökande ungdomsverksamheten i den ungas hemkommun.

Syftet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga i behov av stöd och handleda dem till service och annat stöd som kan främja deras tillväxt, självständiga liv, utbildning och arbete.