Läroavtalsinfo för studerande

Studera på arbetstid via läroavtal

Genom läroavtal kan du flexibelt och målinriktat studera på arbetstid. Om du har ett jobb men saknar examen inom området är läroavtal ett bra alternativ för dig. Du behöver inte studera det du redan kan utan fokuset i lärandet ligger på att du förvärvar den kunskap och de kompetenser som du saknar i relation till den examen du avser avlägga. Att studera via läroavtal är kompetensutveckling.

Vad är läroavtal?

Då du studerar genom läroavtal har du en arbetsplats. Du får avtalsenlig lön från din arbetsgivare och du arbetar minst i genomsnitt 25 timmar per vecka. Vid läroavtalsstudier lär du dig huvudsakligen på din arbetsplats genom praktiska arbetsuppgifter, en del kunnande kan det dock hända att du ändå inte kan förvärva där utan du deltar i närundervisning i skolan eller inhämtar kunnandet på andra sätt.

Studiesociala förmåner

Om du inte får lön av din arbetsgivare då du lär dig i andra miljöer än på din arbetsplats, till exempel i skolan har du rätt att ansöka om studiesociala förmåner av utbildningsanordnaren. De studiesociala förmånerna består av dagpenning, familjebidrag, inkvarteringsersättning och reseersättning.

Via läroavtal kan du studera inom ramen för grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen

Du kan via läroavtal avlägga:

  • En del av en yrkesinriktad examensdel
  • En hel yrkesinriktad examensdel
  • Flera yrkesinriktade examensdelar
  • En hel yrkesinriktad examen.

Innan läroavtalet

Du behöver komma överens med din arbetsgivare om läroavtalsstudier. Dina arbetsuppgifter i relation till den examensgrunderna avgör om arbetsplatsen passar för läroavtal. På arbetsplatsen skall en arbetsplatshandledare utses till dig och utbildningsanordnaren utser en handledande lärare till dig.  Tillsammans med utbildningsanordnaren och arbetsgivaren uppgörs din egen personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) och läroavtalet.

Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK)

I PUK:en fastslås lärandemålsättningar för ditt lärande i arbetlivet. De nationella examensgrunderna samt ditt tidigare kunnande och dina erfarenheter styr målsättningarna för ditt förvärvande av kunnande. Där bestäms även övriga sätt du behöver inhämta kunnande på. PUK:en styr dina studier och kan uppdateras kontinuerligt vid behov.

Under läroavtalet

Under läroavtalets gång stödjer och handleder både din arbetsplats- och din lärarhandledare ditt lärande och de ger dig feedback gällande din utveckling av kunnande. Du visar sedan det du lärt dig vid yrkesprov om du genomför hela examensdelar genom läroavtal.

Påvisande av yrkesskicklighet

Om du utför hela examensdelar eller en hel yrkesinriktad examen via läroavtal visar du ditt kunnande vid praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen, så kallade yrkesprov. Yrkesproven bedöms av en representant från arbetslivet och en representant från utbildningsanordnaren, vanligen din arbetsplats- och din lärarhandledare.

Efter läroavtalet

Om du utför en hel yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning får du examensbetyg. Examensbetyg från yrkesinriktad utbildning ger dig behörighet till fortsatta studier på yrkeshögskola och universitet. Om du utför examensdelar som läroavtal kan du få delexamensbetyg och du har möjlighet att komplettera de examensdelar i examina som du inte utfört som läroavtal till exempel via studier på utbildningsavtal hos utbildningsanordnaren.