Studerandes försäkringsskydd

Hur gör man vid olycksfall eller skada?

 • Vid akuta olycksfall som kräver första hjälp ska man omedelbart söka sig till vård. Därefter gör man en olycksfallsanmälan så fort som möjligt
 • Du kan få råd och vid klara fall information om betalningsförbindelse genom att ringa direkt till försäkringsbolagets (If Skadeförsäkring AB) skadetjänstnummer:
  – vardagar kl 8-17 tel. 010 19 17 15
  – kvällar och helger, 24h-skadejour tel. 0800 138 00
 • Anmälan om olycksfall görs snarast möjligt, senast 10 dagar efter det att olycksfallet skett. Den studerande ansvarar för att anmälan blir gjord
 • Meddela om olycksfallet också till läraren eller arbetsplatshandledaren snarast möjligt
 • Betala de kostnader som uppstår i samband med olycksfallet (ifall du inte har fått en betalningsförbindelse) och sänd sedan kvittona till försäkringsbolaget
 • Försäkringsbolaget fattar sedan beslut om att ersätta kostnaderna på basen av inlämnade kvitton
 • Ifall du har frågor om ditt eget försäkringsskydd kan du kontakta försäkringsbolaget direkt: (If Skadeförsäkring AB) tel. 010 19 19 19 (må–fre 8–20,  lö–sö 10–16) eller studiebyrån på campuset.

Obs! Läs också nedanstående information om försäkringar:

Olycksfallsförsäkring enligt lag

Studerande vid STEP-utbildning är försäkrade enligt lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (L1318/2002). Försäkringsbolag är IF Skadeförsäkring.

 • Försäkringen gäller alla studerande på STEP-utbildning
 • Försäkringen täcker olycksfall eller yrkesskada som inträffat i samband med studier eller arbetspraktik under studietiden, i hemlandet eller utomlands enligt försäkringsvillkoren
 • Försäkringen täcker vårdkostnader utan övre gräns, bestående skada samt dödsfall
 • Ifall en studerandes arbetspraktik är avlönad (arbetsförhållande, läroavtal) svarar arbetsgivaren för försäkringen.

Gruppolycksfallsförsäkring

 • Försäkringen gäller hela studietiden och samtliga lärmiljöer, även till studierna hörande resor i hemlandet eller utomlands, dock endast för studiedagar
 • För studerande som bor på internat omfattar försäkringen hela dygnet, 24 h
 • Försäkringen gäller alla studerande på STEP-utbildning, också deltagare i kortare utbildningar
 • Försäkringen täcker vårdkostnader som uppkommit pga olyckan (mot kvitton), bestående skada samt dödsfall.

Reseförsäkring för utbytesstuderande

 • Försäkringen gäller utomlands och i hemlandet
 • Reseförsäkringen täcker kostnader för sjukdomsfall, avbokning av resa vid sjukdomsfall, förseningar mm som går under reseförsäkringens villkor vid resor som hör till studierna. Det finns ingen övre gräns för ersättningssumman. Tidsmässig begränsning: för sjukdom max 90 dagar, för olycksfall vård max ett år
 • Vid utlandsresor behöver den studerande ett försäkringsintyg som kan beställas via studiebyrån.

Den yrkesinriktade grundutbildningens gruppansvarsförsäkring för förvärvande av kunnande som sker på en arbetsplats

 • Ansvarsförsäkringen täcker den studerandes personliga ersättningsansvar då den studerande under lärande i arbetslivet har orsakat arbetsgivaren eller en tredje part person- eller föremålsskador
 • Försäkringen täcker skadan endast till den del som det inte är möjligt att få ersättning via en annan försäkring (t.ex. trafikförsäkring)
 • En studerande kan också bli personligt ersättningsskyldig om han eller hon genom sin oaktsamhet orsakat skada på arbetsplatsen, dess anställda eller tredje part.