Finansierng av studier

– Inkomster under studietiden

Funderar du på att byta riktning i karriären och studera något nytt, men är orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt under studietiden? Vi har sammanställt en lista över förmåner som kan ge dig ekonomisk trygghet under studietiden och göra det möjligt för dig att studera som vuxen. Som heltidsstuderande har du rätt till studiesociala förmåner.

Måltidsersättning | Studiestöd | Studiepenning | Studielån | Stöd för boende | Skolresestöd | Vuxenutbildningsstöd | Utbildning med arbetslöshetsersättning | Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån | Arbetskraftsutbildning | Alterneringsledighet och alterneringsersättning | Förmåner under läroavtalsutbildning | Mer information om läroavtalsutbildning | Behöver du hjälp eller mer information? |

MÅLTIDSERSÄTTNING

En heltidsstuderande som studerar för en grundläggande yrkesexamen har rätt till en gratis måltid under studiedagarna. När den studerande lär sig på arbetsplatsen får hen en måltidsersättning på 4,20 euro per dag. Gratis måltider och måltidsersättning gäller inte för studerande som studerar för en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, inte heller för studerande på en läroavtalsutbildning eller i arbetskraftssutbildning. Utbildningsanordnaren betalar ut måltidsersättningen. Den studerande ansöker om måltidsersättning retroaktivt via Wilma.

STUDIESTÖD

Studiestöd ger dig en inkomst som du kan leva på medan du studerar. Det består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Det är en förmån som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar till den studerande. Du kan få studiestöd om:

 • Du studerar på heltid

Du studerar för en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en grundexamen. Du studerar på heltid om du i genomsnitt har minst 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor per studiemånad eller i genomsnitt minst 25 timmar per vecka. Du studerar för en yrkesexamen, en specialyrkesexamen eller examensdel(ar). För att ha rätt till studiestöd måste du ha ett genomsnitt på minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad.

 • Du gör tillräckliga framsteg i dina studier och behöver ekonomiskt stöd

Den studerandes inkomst påverkar bidragets storlek. Mer information: Studerandens egna inkomster (FPA).

Den som får studiestöd får ha andra inkomster upp till årsinkomstgränsen. Gränsen bestäms av antalet månader du lyfter studiestöd under det år för vilket du ansöker.

Mer information: Studiepenning (FPA).

OBS! Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd. Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

STUDIEPENNING

Studiepenningen för andra stadiets utbildning är 279,38 euro/månad för vuxna studerande. För vårdnadshavare till minderåriga barn är stödet 401,43 €/mån.

Studiepenningens storlek påverkas av:

 • din ålder
 • din läroanstalt
 • ditt civilstånd
 • om du har barn

Mer information: Studiepenningen och studiepenningsräknaren (FPA).

STUDIELÅN

Ett studielån är ett lån som staten går i borgen för och som ska återbetalas. Om FPA beviljar dig lånegaranti kan du ansöka om lån hos en bank som du själv väljer. Eftersom FPA går i borgen för ditt studielån behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Borgen gäller i högst 30 år från den första amorteringsdagen. Du kommer överens om räntan och amorteringsplanen med din bank.

Månadsbeloppet för studielånet som garanteras av staten är 650 euro/månad för en vuxen studerande. Mer information: Studielån (FPA).

STÖD FÖR BOENDE

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att hjälpa dig att betala dina boendekostnader. Du kan få allmänt bostadsbidrag om du hyr, äger, har hyresrätt eller delägarskap i en bostad. Bostadsbidraget betalas ut till hela hushållet. Bostadsbidraget kan täcka upp till 80 % av dina boendekostnader. Mer information: Allmänt bostadsbidrag (FPA).

Studielån påverkar inte bostadsbidraget. Mer information: Belopp och utbetalning av allmänt bostadsbidrag (FPA).

OBS! Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar under 2024. Största delen av ändringarna träder i kraft 1.4.2024. Om du redan får allmänt bostadsbidrag påverkar nedskärningarna ditt bidrag när bidraget justeras 1.4.2024 eller senare. Allmänt bostadsbidrag kommer från 1.1.2025 inte längre att utbetalas för ägarbostäder. Mer information: Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre (FPA).

SKOLRESESTÖD

Om du studerar för en grundläggande yrkesexamen eller en del av en sådan eller för en yrkesexamen, har du rätt till skolresestöd. Du har dock bara rätt till skolreseersättning om du har minst 10 resdagar per kalendermånad. Du måste också resa minst 10 km enkel väg till skolan. Den kortaste sträckan med bil mellan hemmet och skolan räknas som skolresa. Din ålder, inkomst eller förmögenhet påverkar inte skolresebidraget. Skolresestödet ansöks om och utbetalas av FPA. Skolresestödet gäller inte läroavtalsstuderande.

Vuxna studerande har rätt till skolresestöd under lärande i arbetslivet, förutsatt att de uppfyller villkoren för körsträcka och närvaro. För att få fullt resebidrag måste du resa minst 10 km och närvara minst 15 dagar per månad. Under en halv månad kan du få skolresestöd om du reser minst 10 km enkel väg och har mellan 10 och 14 närvarodagar per månad.

Om du åker kollektivt till skolan betalar du högst 21,50 euro/månad för en halv månadsbiljett och 43 euro/månad för en hel månadsbiljett.

Resekostnaden beräknas med hjälp av biljettpriserna för kollektivtrafiken. Biljettpriset måste vara minst 54 euro/månad och den vuxna studerandes bidrag är alltid 43 euro/månad av biljettpriset. En månadsbiljett på 55 euro ger alltså en självrisk på 43 euro, vilket innebär att eleven får ett skolresebidrag på 12 euro/månad.

Om det inte finns någon kollektivtrafik tillgänglig för den resa du ska göra kan du själv organisera transportmedel, t.ex. åka med din egen bil.

Ersättningens storlek bestäms med hjälp av FPA:s räknare. Mer information: Skolresestödsräknare (FPA).

VUXENUTBILDNINGSSTÖD

Om du är anställd kan du ansöka om studieledighet från ditt arbete och få vuxenutbildningsstöd. Vuxenutbildningsstödet är ett understöd som du kan få om du arbetar som löntagare eller företagare. Arbetstagare och egenföretagare kan använda vuxenutbildningsstöd för en eller flera utbildningar under sin karriär, under totalt 15 stödmånader, i en eller flera omgångar. Vuxenutbildningsstödet beviljas och utbetalas av Sysselsättningsfonden.

Du kan få vuxenutbildningsstöd om:

 • du har varit anställd i sammanlagt minst åtta år
 • du har haft ditt nuvarande heltidsjobb eller varit egenföretagare i minst ett år
 • du är studieledig eller studieledig på deltid från din anställning eller tjänst (den inkomst du får från ditt jobb påverkar hur mycket vuxenutbildningsstöd du får)
 • du omfattas av den finländska socialskyddet
 • du inte får något annat stöd eller någon annan hjälp som hindrar dig från att få vuxenutbildningsstöd.

Vuxenutbildningsstödets belopp

Om du är anställd beror vuxenutbildningsstödets storlek på dina inkomster före och under studierna. Om du är egenföretagare är vuxenutbildningsstödets belopp fast. År 2023 kommer det att vara 660,91 euro/månad. Mer information: Vuxenutbildningsstöd – Räknare för vuxenutbildningsstödets belopp.

Läs mer om vuxenutbildningsstöd och ansök om vuxenutbildningsstöd på vuxenutbildningens stödtjänst.

OBS! Enligt regeringsprogrammet ska vuxenutbildningsstödet avskaffas från och med den 1 augusti 2024. Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet förutsätter en lagändring, så tills vidare fortsätter beviljandet och utbetalningen av stödet som normalt. Om rätten till stöd beviljades före lagändringen är det dock möjligt att få vuxenutbildningsstöd fram till slutet av 2025. Det är också möjligt att lagändringen träder i kraft före detta datum.

UTBILDNING MED ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan du studera på eget initiativ eller delta i arbetskraftsutbildning. Om du studerar på heltid kan du få arbetslöshetsförmån under studietiden. Din arbetslöshetsförmån är densamma som om du vore arbetslös. I arbetslöshetsförmånen ingår arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Studierna kan stödjas i högst två år. Förmånen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan.

Om du deltar i arbetskraftsutbildning får du ersättning för resekostnader som hänför sig till studierna. Ersättningen är 9 euro per dag. Ersättningen betalas för högst 5 dagar per vecka. Ersättningen är skattefri inkomst. Ingen ersättning betalas ut för självstudier.

Om du har gått med på att delta i arbetskraftsutbildning inom ramen för en sysselsättningsplan eller en ersättningsplan kan du ha rätt till högre arbetslöshetsersättning.

Du kan inte få studiestöd och arbetslöshetsersättning samtidigt.

Mer information om arbetslöshetsförmån och se hur mycket arbetslöshetsförmån du kan få (FPA).

OBS! Regeringen föreslår flera ändringar i arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen som betalas av FPA. Ändringarna påverkar beloppet av och villkoren för arbetslöshetsförmånen. Om riksdagen godkänner ändringarna träder de i kraft 2024. Mer information: Regeringen föreslår ändringar i FPA:s arbetslöshetsförmåner (FPA).

FRIVILLIGA STUDIER MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN

Arbetslösa arbetssökande som fyllt 25 år kan få arbetslöshetsförmån enligt prövning, om den utbildning som de deltar i bedöms förbättra deras ställning på arbetsmarknaden. Observera att du behöver avtala om frivilliga studier med arbetslöshetsförmån med arbets- och näringsbyrån innan du påbörjar dina studier.

ARBETSKRAFTSUTBILDNING

Arbetskraftsutbildning är för arbetslösa personer över 20 år eller hotade av arbetslöshet som har avslutat sin obligatoriska skolgång. Målet med arbetskraftsutbildningen är att avlägga en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller delar av dessa examina. Arbets- och näringsbyråns arbetskraftsutbildning riktas till de branscher som har störst behov av arbetskraft.

STEP-utbildning erbjuder yrkesinriktad arbetskraftsutbildning i samarbete med arbets- och näringsbyråerna. Du ansöker om utbildning via TE-tjänsternas webbtjänst Mina E-tjänster. Anvisningar och ansökningslänkar till utbildningarna hittar du på arbets- och näringsbyråns webbplats bland de arbetskraftsutbildningar som erbjuds.

ALTERNERINGSLEDIGHET OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare tillfälligt befrias från de uppgifter som hör till anställningsförhållandet. Ledigheten grundar sig alltid på ett avtal om alternering mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. För att vara möjlig måste ledigheten uppfylla de villkor som är knutna till den. Ersättningen för alternering är 70 % av den arbetslöshetsersättning som du skulle ha rätt till om du var arbetslös.

OBS! Om riksdagen godkänner lagändringen upphör rätten till alterneringsledighet 1.8.2024. Enligt regeringens proposition ska en alterneringsledighet kunna inledas ännu 31.7.2024. Den som har inlett en alterneringsledighet senast då har rätt att vara alterneringsledig den längsta möjliga tiden, dvs. 180 kalenderdagar.

Mer info: Alterneringsledighet (FPA).

FÖRMÅNER UNDER LÄROAVTALSUTBILDNING

Du kan också finansiera dina studier genom att studera med läroavtal. Läroavtal är ett anställningsförhållande och därför har läroavtalsstuderande inte rätt till FPA:s studieförmåner, gratis lunch under skoldagen eller studiekort. Du måste själv hitta en läroavtalsplats. Här kan du läsa mer om läroavtalsutbildning.

Som läroavtalsstuderande har du rätt till ekonomiska förmåner beroende på din situation om du drabbas av inkomstbortfall eller resekostnader för att gå i skolan eller vid yrkesprov.

Dessa förmåner är skattefria för dig.

 • Dagpenning på 15 euro per obetald skoldag
 • Familjetillägg på 17 euro per obetald skoldag om du har vårdnaden om barn under 18 år
 • Reseersättning på 0,33 euro per km om du reser mer än 10 km enkel väg från ditt hem till din skola
 • Logiersättning på 8 euro om du studerar utanför din hemort och övernattar på studieorten. Bidraget betalas ut mot kvitto

MER INFORMATION OM LÄROAVTALSUTBILDNING

Allmänt om läroavtal

Läroavtalsutbildning för studerande

Läroavtalsutbildning för arbetsgivare

BEHÖVER DU HJÄLP ELLER MER INFORMATION?

Om du har frågor om finansiering av studier hjälper våra studiehandledare och studiebyrån dig gärna. Kontakta oss för att diskutera din situation och se vilken typ av stöd du kan få för dina studier.

Välkommen till STEP-utbildning för att lära dig ett nytt yrke som du själv väljer!