Särskilt stöd

Med särskilt stöd avses målmedvetet pedagogiskt stöd och skräddarsydda undervisnings- och studiearrangemang för just dig, utgående från dina behov. Målet med särskilt stöd är att du ska kunna avlägga examen. Du har rätt till särskilt stöd om du p.g.a. inlärningssvårigheter, handikapp, sjukdom eller annan orsak behöver långvarigt och regelbundet särskilt stöd för att kunna avlägga examen.

Utbildningsanordnaren beslutar om särskilt stöd, om en anpassning av bedömning av kunnande samt om avvikelse från kraven på yrkesskicklighet. Du, som studerande, samt dina vårdnadshavare/juridiska ombud ska höras innan beslut fattas.

Hur genomförs detta i praktiken?

Arrangemangen för särskilt stöd görs som en del av den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK) och planeras alltså i början av studierna. En läropliktig studerandes vårdnadshavare / juridiska ombud har möjlighet att delta i uppgörande och uppdatering av PUK.

Du kan prata med specialläraren om svårigheter i studierna och få hjälp för att komma vidare. Specialläraren kan kartlägga dina studiefärdigheter (bl.a. lästest) och stöda dig vid t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren försöker hitta lämpliga stödåtgärder för varje studerande.

Tveka inte att ta kontakt till specialläraren ifall du upplever svårigheter med inlärning och studier. Specialläraren är gärna med och planerar olika stödåtgärder som kan hjälpa dig att avlägga examen.

Här hittar du kontaktuppgifter till specialläraren.