Arbete med romer

Kompetensområdet för arbete med romer

Då du har avlagt kompetensområdet för arbete med romer i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning kan du i ditt arbete bemöta romska klienter och personer från andra kulturer. Du är medveten om olika yrkesgruppers behov av information om romsk kultur och kulturell mångformighet och verkar i multiprofessionellt samarbete. Du kan arbeta i olika verksamhetsmiljöer inom pedagogik, undervisning och handledning. Du kan arbeta som fostrare och handledare i din arbetsgemenskap och främja gemenskapen och den yrkesmässiga interaktionen. Du kan arbeta i multiprofessionellt samarbete. Du iakttar i ditt arbete de etiska principerna samt föreskrifter och dokument som styr arbetet. Du kan i ditt arbete använda olika modeller och metoder.

Då du avlagt examen stöder du växande och utveckling hos dem som ska handledas samt stöder uppbyggandet av individens positiva självbild och självkänsla. Du identifierar, förebygger och ingriper vid situationer med mobbning och trakasserier. Du kan handleda både individer och grupper, i ditt arbete identifiera dem som behöver särskilt stöd och kan stödja dessas funktionsförmåga och lärande. Du ser till att verksamhetsmiljön är ändamålsenlig och trygg.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning består av examensdelar och omfattar 150 kompetenspoäng (kp). I examensgrunderna finns fastlaget kraven på yrkesskicklighet och innehållet i examensdelarna. Kompetensområdet för arbete med romer består av 120 kp obligatoriska examensdelar och 30 kp valbara examensdelar. Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Gemensam obligatorisk examensdel, 20 kp:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Kompetensområdets obligatoriska
examensdelar, 100 kp:

 • Individ och gemenskapsorienterad klient- och myndighetshandledning i arbete med romer, 50 kp
 • Mångkulturellt handledningsarbete med romer, 50 kp.

Valbara examensdelar, välj 30 kp:

 • Arbete i uppsökande verksamhet, 20 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp
 • Att använda romska språket i handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning, 10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska, 10 kp
 • Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling, 20 kp (ny från 1.1.2023)
 • Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, 10-20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 30-50 kp.

Kostnader

Som läroavtalsutbildning är utbildningen är avgiftsfri, i andra fall är utbildningsavgiften 450 €.