Dataskyddsklausul

Dataskyddsbeskrivning

1 Registerförare

Namn: Kyrktjänst rf. Adress: Träskändavägen 640, 04400 Träskända

2 Kontaktperson för registerärenden

Namn: Laila Martinsone
Adress: Träskändavägen 640, 04400 Träskända
Telefonnummer: 050 501 0606
E-post: laila.martinsone@step.fi

Kyrktjänst rf.s dataskyddsombud:

Namn: Jukka Lappalainen
Adress: Träskändavägen 640, 04400 Järvenpää
Telefonnummer: +358 40 7497743
Sähköposti: tietosuojavastaava@kirkkopalvelut.fi

3 Registrets namn

Step-utbildningens register över studerande.

4 Syftet med registreringen av personuppgifter och rättsliga grunder för användning av dessa

Det primära syftet med registreringen av personuppgifter är att organisera läroanstaltens verksamhet i enlighet med det tillstånd vi beviljats av Utbildningstyrelsen. Dessutom använder vi kontaktuppgifter för att ge information om lämplig utbildning och för att påminna den studerande om yrkeskompetensutbildning som behöver förnyas. I dessa fall baseras användningen av personuppgifter på samtycke eller kundförhållande.

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att påvisa och förverkliga din studierätt och att organisera undervisningen
 • För studiehandledning
 • För hantering och statistik av studieprestationer och avlagda examina
 • För utveckling av undervisningen och därtill hörande stödtjänster
 • För att främja säkerheten för studerande och personal på läroanstalten och den fysiska säkerheten och informationssäkerheten i studiemiljön
 • För beviljande av licenser för datasystem som används i undervisningen
 • För skötsel av kundrelationer
 • För marknadsföring eller annan studierelaterad information

Inom studerandevården bedömer vi vilka stödåtgärder den studerande är i behov av. I detta syfte behandlar vi nödvändiga uppgifter om den studerandes hälsa och sociala situation. Vid förverkligandet av utbildningen tillhandahålls endast information om nödvändiga stödåtgärder. Här grundar sig användningen av personuppgifter på Lagen om elev- och studerandevård.

5 Registrets innehåll

Personuppgifter: Namn, hemadress, telefonnummer, personbeteckning

Information relaterad till planering och slutförande av studier, inklusive information relaterad till lärande på arbetsplatsen

Information om beviljande av studiesociala förmåner

Personlig stödplan och därtill relaterad information om den studerandes hälsa och sociala situation.

6 Vanliga informationskällor

Information relaterad till den gemensamma ansökan får vi från följande källor:

 • Studieinfos byrå för den gemensamma ansökan
 • Studerandes ansökningar
 • Andra utbildningsanordnare: uppgifter om tidigare studieprestationer
 • Av lärare givna uppgifter om studieprestationer

För planering av personligt stöd får vi information i huvudsak direkt från den studerande: hen lämnar in nödvändiga hälsointyg.

7 Mottagare av personuppgifter och regelbundet utlämnande av dessa

Vi lämnar ut personuppgifter i första hand i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter.

 • Koski-tjänsten
 • ePuk-tjänsten
 • Rapportering till Statistikcentralen
 • FPA
 • TE-byrån
 • Studieinfo, information till byrån för den gemensamma ansökan lämnas med den studerandes samtycke
 • Inkomstregister, uppgifter om dagpenning och vårdbidrag

8 Överföring av data utanför EU eller EES-området

Personuppgifter som finns i registret överförs/utlämnas inte till parter utanför EU eller EES.

9 Principer för registersäkerheten

Endast berörda personer har tillgång till uppgifterna i registret. Användningen av informationssystemen skyddas av personliga användarnamn och lösenord och användarrätten är begränsad enligt arbetsuppgift. Begränsningspolicyn för användarrätten utvärderas årligen.

I kontrakten med olika avtalsparter (se punkt 7) beaktas de lagstadgade kraven för behandling av personuppgifter.

Till informationssystemen anslutna servrar är inrymda i säkra utrymmen. Datainnehållet i servrarna säkerhetskopieras och det finns en process och återställningsplan för att återställa datainnehållet. I onlinetjänster är kommunikationsanslutningen krypterad.

Det manuella materialet förvaras i låsta utrymmen som endast kan nås av berörda personer.

I lagringsperioderna för personuppgifter följer vi lagstadgade föreskrifter eller till exempel de rekommendationer som Finlands Kommunförbund utfärdar om lagringstider för handlingar.

10 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • Kontrollera vilka uppgifter om honom som finns införda i registret inklusive rätt att få en kopia av dessa.
 • Kräva att registratorn korrigerar, raderar eller kompletterar uppgifter som med hänvisning till användningsändamålet är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella.
 • Kräva att användningen begränsas och motsätta sig behandlingen av uppgifterna, om villkoren i gällande lagstiftning uppfylls.
 • Återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, såvida behandlingen grundar sig på särskilt samtycke.
 • Förbjuda användning av sina personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.
 • Den registrerade har rätt att få sina uppgifter i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registrator.
 • Vid behov lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

De flesta ärenden hanteras som en del av normal kundservice och i dessa ärenden ber vi dig kontakta studiebyrån direkt.  För information om rätten att granska egna uppgifter, rätten att rätta felaktiga uppgifter eller förbudsrätten ber vi er kontakta simo.ikola@step.fi