Examensspecifika krav på hälsotillstånd

Krav på hälsotillstånd

Statsrådets förordning (673/2017, 20 §) preciserar de examina för vilka hälso- och lämplighetskraven gäller i samband med urvalet av studerande. I dessa examina kan som studerande inte antas en person som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan utföra det praktiska arbete som hör till studierna, om studierna innehåller krav som gäller t.ex. minderårigas säkerhet eller patient- eller klientsäkerhet. Den sökande ska vid behov lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd till utbildningsanordnaren innan beslut om antagning fattas.

De examensspecifika kraven för hälsotillstånd anges nedan.

Yrkesinriktade examina:

  • Grundexamen i pedagogiks verksamhet och handledning (OPH-2632-2017)
  • Yrkesexamen i pedagogiks verksamhet och handledning (OPH-3837-2022)
  • Specialyrkesexamen inom i pedagogiks verksamhet och handledning (OPH-1398-2018)

Den sökandes hälsotillstånd eller arbetsförmåga får inte utgöra ett hinder för antagning som studerande. En person som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan utföra de praktiska uppgifter som hör till utbildningen i läroanstalten, på arbetsplatsen eller i någon annan inlärningsmiljö kan dock inte antas som studerande, om de säkerhetskrav som gäller de examina som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) kräver det och om hindret inte kan undanröjas genom skäliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska de begränsningar som orsakas av eventuella sjukdomar och sjukdomarnas individuella behandlingsstatus bedömas.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

  • En psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska arbetsuppgifter, såsom psykotiska symtom eller allvarligt försvagande depression, svår ångest inför sociala situationer eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar kommunikation och tecknande.
  • någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande, klienten eller andra som är involverade i eller arbetar med de praktiska uppgifterna.
  • problematisk användning av eller beroende av berusningsmedel.

Ofta frågade frågor gällande de examensspecifika kraven på hälsotillstånd

Vad betyder SORA-lagstiftning

Den gör det möjligt för utbildningsanordnaren att inte bevilja eller dra in en studerandes studierätt när utbildningens innehåll innebär till exempel krav som rör minderårigas, patienters eller kunders säkerhet.

Jag har noteringar i straffregistret. Kan jag söka till STEP-utbildning ändå?

Nästan alla våra examina är inom SORA-områden, där ett utdrag ur straffregistret krävs före den första perioden av lärande i arbetslivet. Allvarliga brott (brott mot barn, sexualbrott, våldsbrott, brott mot frihet, narkotikabrott) kan utgöra hinder för att ansöka om eller hitta arbete, särskilt inom sektorer som arbetar med barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade osv.

Jag har psykos-, depressions- och eller ångestbakgrund eller rörlighetsbegränsningar. Är det hinder för studier hos STEP-utbildning?

För SORA-examina kan sökande som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan utföra de praktiska uppgifter som hör till utbildningen i läroanstalten, på arbetsplatsen eller i någon annan inlärningsmiljö inte antas som studerande, om de säkerhetskrav som gäller de examina som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) kräver det och om hindret inte kan undanröjas genom skäliga åtgärder. Vid behov kan utbildningsanordnaren begära ett läkarintyg innan den fattar ett urvalsbeslut.

Du kan bekanta dig närmare med examensspecifika krav på hälsotillstånd i Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-5-2018.