Examensspecifika krav på hälsotillstånd

Krav på hälsotillstånd

Inom yrkesinriktade examina fastställer Utbildningsstyrelsen examensspecifika krav på hälsotillstånd. Hos STEP-utbildning berör det här grund-, yrkes- och specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om kraven på säkerhet vid examina som avses i 81§ (531/2017) så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

  • En psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan, en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av kommunikation och teckenspråk
  • En annan sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar hälsan eller säkerheten för den studerande själv, klienten eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter
  • Missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Du kan bekanta dig närmare med examensspecifika krav på hälsotillstånd i Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-5-2018.